یکشنبه 17 بهمن 1395 ارزیابی جایگاه مفاهیم کتاب و کتابخوانی در محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه اول زینب انجامی، کارشناس ارشد کتابداری و مسئول کتابخانه عمومی شمس تبریزی شهرستان نیر فايلها
Iranian 1st National Reading conference proceeding-.pdf 4.2 MB
 [PageVisit]