سه‌شنبه 8 مهر 1393 «فقر فرهنگ مطالعه در شهرستان نمین» عدالت عزت پور مسئول کتابخانۀ عمومی شهدای آبی بیگلو

«فقر فرهنگ مطالعه در شهرستان نمین»

عدالت عزت پور

مسئول کتابخانۀ عمومی شهدای آبی بیگلو

توسعۀ فرهنگ برای اولین بار از سوی سازمان یونسکو در مباحث توسعه گنجانیده شد و اهمیت اساسی و بیشتری نسبت به قبل گرفت چرا که توسعۀ فرهنگی نسبت به توسعۀ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... از اهمیت و پویایی بیشتری برخوردار است و در جامعه شناسی واژگان فرهنگ، توسعۀ فرهنگی در کنار مفاهیمی چون توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی به شکل گسترده قابل بحث است.

جامعه‌شناسان معتقد هستند که اگر فرهنگ یک جامعه‏ به پویایی و پختگی لازم و شایسته نرسیده باشد، پیشرفت، انکشاف و توسعۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... آن جامعه میسّر نخواهد شد بنابراین اگر جامعه­ای توانسته باشد از بعد سیاسی- اجتماعی به توسعه برسد ولی از نظر فرهنگی توسعه نیافته باشد به یقین آن جامعه در مسیر درستی حرکت نکرده و در درازمدّت محکوم به زوال است.

پایین‌بودن سطح سواد در جوامع، از دلایل اصلی توسعه نیافتگی محسوب می‌شود؛ از سوی دیگر، رشد فکری- فرهنگی جوامع، از جملۀ شاخصه‌های بنیادین توسعه یافتگی است بنابراین در ادامه، به بحث مطالعه و فرهنگ کتاب و کتابخوانی از شاخص های اساسی توسعه یافتگی فرهنگی جوامع می پردازیم.

 یکی از عوامل اساسی و بنیادینی که باعث رشد فکری-فرهنگی جوامع می شود فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی در آن جوامع است که متأسفانه فقر فرهنگ مطالعه در کشور ما و بالطبع شهرستان نمین که از قدیم الایام به عنوان شهر فرهنگی شناخته شده است چندان خوشایند نیست و البته شهرستان نمین در سالهای اخیر در زمینه های دیگر فرهنگی نیز آنطور که باید و شاید و شایستۀ این شهرستان است رشد و توسعه نیافته است. بنابراین در سالی که یکی از مشخصه های نامگذاری آن، فرهنگ است جا دارد که این کمبود و کاستی جبران گردد.

متأسفانه بینش بیشتر مردم جامعۀ ما این است  که هر چیزی حتی مقولۀ فرهنگی و از جمله فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی باید بطور کامل از سوی دولت و نهادها و ارگانهای دولتی برنامه ریزی و به اجرا درآید که این نگرش بخصوص در مقولۀ فرهنگی مردود می باشد. نهادهای دولتی و در رأس آن، نهاد کتابخانه های عمومی کشور آنگونه که بر خود وظیفه می داند در تلاش برای ایجاد فرهنگ مطالعه و سوق دادن قشرهای مختلف اجتماعی به سمت کتاب و کتابخوانی است و کتابخانه های عمومی شهرستان نمین نیز با توجۀ به کمبود امکاناتی که با آن مواجه هستند در حدّ توان، تلاش بیشتری در ایجاد یک جامعۀ فرهنگی و اهل کتاب دارند. بنابراین در کنار فعالیت نهادهای دولتی و نهاد کتابخانه ها، هر یک از اعضای جامعه و خانواده ها هستند که در ایجاد فرهنگ مطالعه و علاقه مند نمودن کودکان به کتاب و کتابخوانی تلاش بیشتری نموده و در ترویج این مقولۀ فرهنگی باید نقش داشته باشند.

بدین ترتیب، برای رفع موانع و ایجاد زمینه و بسترهای لازم و مناسب برای ترویج و توسعۀ فرهنگ مطالعه و اهمیت دادن به کتاب و کتابخوانی درست است که نهادهای مختلف از جمله مدارس و سیستم آموزش و پرورش، کتابداران و نهاد کتابخانه های عمومی، دولت و نهادها و ارگانهای دیگر جامعه مسئول هستند امّا آنچه که تأثیر و اهمیت زیادی در رواج فرهنگ مطالعه در جامعه ایرانی و شهرستان نمین می تواند داشته باشد خانواده ها و تک تک مردم فهیم سرزمینمان هستند زیرا بدون تردید در خانواده هایی که پدر و مادر و یا هر یک از اعضای آن خانواده، اهل کتاب و مطالعه باشند و به کتاب اهمیت بدهند اعضای دیگر خانواده نیز علاقه مند به کتاب و مطالعه بار می آید و یک برنامه ریزی صحیح فرهنگی به رواج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه به نتیجه میرسد.

 [PageVisit]