فهرست

خبر

اردبیل

              لیست مشخصات کتابخانه های عمومی استان اردبیل
کتابخانه مرکزی استان اردبیل، میدان پلیس  جنب مجتمع تفریحی شورابیل، ؛ تلفن 4533520743 سال تاسیس؛ 1387 مساحت کل ؛ 8000 متر مربع ؛ کدپستی؛ 5619631114


کتابخانه عمومی شهید مطهری  شهرستان اردبیل خیابان شهید مطهری  تلفن 4533232153 سال تاسیس 1371 مساحت 4228 کدپستی 5613943389


کتابخانه عمومی شیخ صفی الدین اردبیلی جنب استانداری ، تلفن 33238701 سال تاسیس 1346 مساحت کل 1367 کد پستی 5613657949

کتابخانه عمومی امام علی شهرستان  اردبیل؛ بزرگراه بسیج، پشت پاسگاه آراز علی؛ تلفن؛ 4533463370 سال تاسیس 1390؛ مساحت کل 302 ؛ کدپستی 5646833995

کتابخانه عمومی فاربی شهرستان اردبیل، آراز علی محله اروج آباد جنب پارک، تلفن 4533467350 سال تاسیس 1395 مساحت کل 300 کد پستی 5613993614

کتابخانه روستایی 15 خرداد شهرستان اردیبل خیابان 12 متری دهیاری آراللو، تلفن 4533683165 سال تاسیس 1387 مساحت کل 300 متر کد پستی 5649113111

کتابخانه عمومی شهید بهزاد محمدی شهرستان اردبیل روستای شام اسبی تلفن 33572619 سال تاسیس 1398 مساحت کل 171 کد پستی 5619113111، 

کتابخانه عمومی فدک اردبیل میدان بسیج مجتمع فرهنگی هنری فدک ، تلفن 4533721778 سال تاسیس 1380 مساحت کل 354  کد پستی 5613943386  

کتابخانه عمومی ابن سینا  روستای خلیل آباد تلفن 4533953467   سال تاسیس 1395 مساحت کل 360 متر، کدپستی564913111
کتابخانه عمومی شهید رجائی هیر، خیابان امام جنب مخابرات، تلفن 4533672654 سال تاسیس 1374 مساحت کل 1328 کد پستی 5646136811

کتابخانه عمومی بحرالعوم ثمرین ، شهر ثمرین، خیابان دانش؛ تلفن 4533936454؛ سال تاسیس 1386؛ مساحت کل؛ 990 ؛ کدپستی؛ 5637113111

کتابخانه عمومی نیار شهرستان اردبیل، محله نیار تلفن 4533640799 سال تاسیس 1381 مساحت 250 متر مربع کدپستی؛ 5621355465
کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی شهرستان اردبیل، میدان وحدت خیابان وحدت 2 جنب پارک وحدت؛ تلفن 4533472954 سال تاسیس 1394 مساحت کل 300 کدپستی 5616736417
عكس های مرتبط :