فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

ارتباط با بخش های ستادی اداره کل

شماره تماس های مستقیم و داخلی اداره کل کتابخانه های عمومی استان و بخش های کتابخانه مرکزی اردبیلشماره تلفن واحدهای ستادی اداره کل و بخشهای کتابخانه مرکزی اردبیل

 
داخلی شماره تماس نام واحد داخلی شماره تماس نام واحد
33520732 252 کارپردازی 210 33520785 دفتر مدیرکل
258 - ذیحسابی 212 33520728 معاونت
254 - امور عمومی 211 33520784 حراست
252
 
33520732 امور مالی و حسابداری 216 - اداره امور کتابخانه ها و همکاری ها
- 6-33520734 اپراتور 214 33520783 روابط عمومی
255 33520739 رئیس شهرستان اردبیل - 33517096 امور تأمین منابع
- 33520741 رئیس کتابخانه مرکزی - 33517096 امور فرهنگی
285 - خدماتی 215 33520724 امور همکاری ها
302 - خدمات فنی 215 33520724 توسعه کتابخانه ها
300 33520743 امانت کتاب 250 - پایگاه مقاومت بسیج
220 - مرجع 266 33520781 دبیرخانه
293 - نابینایان 218 - بودجه
282 - بخش کودک 259 - آمار و پژوهش
281 33520742 صدور کارت 263 33520729 امور اداری
270 - نشریات 265 - کارگزینی
254 - نقلیه 257 33520730 دفتر فنی
- 33520727 بوفه 260 33520731 فن آوری اطلاعات
290 33520740 انتظامات 256 - امین اموال
      262 - امور حقوقی