فهرست

خبر

سرعین

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان سرعین     
کتابخانه عمومی ولیعصر شهرستان سرعین، انتهای خیابان ولیعصر، تلفن 4532222800 سال تاسیس 1396 مساحت کل  383  کدپستی 5639168190

کتایخانه روستایی استاد اسدالهی روستای شایق شهرستان سرعین، تلفن؛ 4532249477 سال تاسیس؛ 1396 مساحت کل؛ 383  کدپستی؛ 5639168190