فهرست

خبر

بیله سوار

 فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان بیله سوار


کتابخانه عمومی سردار شهید حاج قاشم سلیمانی شهرستان بیله سوارکتابخانه عمومی الغدیر بیله سوار میدان امام علی (ع) طبقه فوقانی مجتمع فرهنگی هنری امام علی (ع) تلفن؛ 4532828377سال تاسیس 1383 مساحت کل 617 کدپستی 5671634644

کتابخانه عمومی علامه محمد تقی جعفری شهرستان بیله سوار بخش جعفر آباد، خیابان استاد شهریار خیابان تربیت ، تلفن 4532882463 سال تاسیس 1376 مساحت 575 کدپستی 5675134436

کتابخانه عمومی شهید اسد بهراد شهرستان بیله سوار، روستای خلیفه لو، تلفن 4532865157 سال تاسیس 1390 مساحت کل 680 کد پستی 5678146333


کتابخانه عمومی بابک شهرستان بیله سوار؛ روستای بابک خیابان تعاون ؛ جنب اداره پست  تلفن؛ 4532832503؛ سال تاسیس 1381؛ مساحت کل 528 ؛ کدپستی؛ 5671114653

عكس های مرتبط :