فهرست

خبر

گرمی

                                                                فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان گرمی
 

کتابخانه عمومی شهید عزیزپور گرمی خیابان شهید بهشتی جنب دادگستری، تلفن 4532644494 سال تاسیس 1364 مساحت کل 229 کدپستی 5651814615


کتابخانه عمومی محمد حسین شهریار شهرستان گرمی بخش آنگوت خیابان شهید ذاکر؛ تلفن 4532652411 سال تاسیس 1375 مساحت 1317 کدپستی 5658113164

کتابخانه عمومی شیخ محد علی اوجارودی شهرستان گرمی شهر زهرا ؛ تلفن 4532674262 سال تاسیس 1396 مساحت کل 500 متر کدپستی 5655148171
عكس های مرتبط :