فهرست

خبر

کوثر

                                                                             فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان کوثر
    


کتابخانه عمومی امیرکبیر شهرستان کوثر؛ منطقه 2 شهری خیابان آیت الله غفاری؛ تلفن 4532942121؛ سال تاسیس 1382 کد پستی؛ 5685138784 مساحت کل؛ 1154


کتابخانه عمومی ولایت شهرستان کوثر، روستای فیروز آباد ؛ تلفن 4532973310 سال تاسیس 1381 مساحت کل 640 متر مربع کد پستی 5684111188


کتابخانه عمومی استاد شهریار شهرستان کوثر؛ خیابان شهید باهنر، شهرک فرهنگیان، فاز 2 تلفن؛ 4532942121 سال تاسیس 1381 مساحت کل 807 کدپستی 5685138955


کتابخانه عمومی شهید سبز علی پور روستای زرج آباد شهرستان کوثر؛ تلفن 4532963365؛ سال تاسیس 1391؛ مساحت کل 618 کدپستی؛ 5684131138
عكس های مرتبط :