فهرست

خبر

نمین

                                                                                       فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان نمین


کتابخانه عمومی حبیب الله امامی شهرستان نمین؛  خیابان تربیت؛ تلفن 4532322301 سال تاسیس 1391 مساحت کل 658 کدپستی 5631863718


کتابخانه عمومی فرهنگ شهرستان نمین ،خیابان امام خمینی (ره) تلفن؛ 4532326002 سال تاسیس 1349 مساحت کل 600 کدپستی 5631614549


کتابخانه روستایی بوستان نیارق شهرستان نمین


کتابخانه عمومی وحدت عنبران شهرستان نمین، شهر عنبران خیابان تربیت، تلفن؛ 4532374900 سال تاسیس 1376 مساحت 3000 متر مربع کد پستی 5635145864


کتابخانه عمومی شهدای آبیبیگلو شهرستان نمین خیابان شهید مطهری، جنب اداره گاز تلفن؛ 4532383744 سال تاسیس 1378 مساحت کل 205 کد پستی 5633133346
عكس های مرتبط :