فهرست

خبر

اصلاندوز

                                                                         فهرست کتابخانه ها ی عمومی شهرستان اصلاندوز

 

کتابخانه عمومی اصلاندوز؛ جنب پارک؛ تلفن 4532742810 سال تاسیس 1374 مساحت کل 614 کدپستی 5698113358


کتابخانه عمومی امام جعفر صادق  روستای قره قباق شهرستان  اصلاندوز تلفن 4532742132 سال تاسیس 1387 مساحت کل 900 متر کدپستی 5698164731
عكس های مرتبط :