فايلها
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم خرداد ماه 1396.pdf 174.416 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم خرداد ماه 1396 .pdf 178.762 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم خردادماه 1396.pdf 151.866 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم خرداد ماه 1396 .pdf 225.063 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول تير ماه 1396.pdf 280.373 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم تير ماه 1396.pdf 287.655 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم تير ماه 1396.pdf 279.001 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول مرداد ماه 1396.pdf 356.176 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم مرداد ماه 1396.pdf 270.102 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم مردادماه 1396.pdf 286.782 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم مرداد ماه 1396 .pdf 296.409 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول شهريور ماه 1396.pdf 182.661 KB
جدول برنامه هاي فرهنگي هفته اول شهريور(2) کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل.pdf 129.301 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم شهريور 1396.pdf 291.654 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم شهريور ماه 693.pdf 232.483 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم شهريور ماه 1396.pdf 176.776 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول مهر ماه 1396.pdf 258.828 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم مهر ماه 6931.pdf 125.719 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم مهر ماه 69.pdf 215.103 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم مهر ماه 69.pdf 181.835 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته اول آبان ماه 1396.pdf 354.874 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته سوم آبان ماه 1396.pdf 218.669 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته چهارم آبان ماه 1396.pdf 264.361 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته دوم آبان ماه 1396.pdf 201.161 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته اول آذرماه 1396.pdf 166.172 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته اول آذر ماه 1396.pdf 174.47 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته اول آذر ماه 1 1396.pdf 174.47 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته دوم آذر ماه 1396.pdf 198.233 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم آذرماه 693.pdf 205.658 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته چهارم آذر ماه 1396.pdf 206.537 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته اول دي ماه 1396.pdf 207.237 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته دوم دي ماه 1396.pdf 244.93 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته سوم دي ماه 1396.pdf 189.241 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته چهارم دي ماه 1396.pdf 167.195 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته اول بهمن ماه 1396.pdf 126.261 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته دوم بهمن ماه 1396.pdf 170.819 KB
برنامه هاي فرهنگ? کتابخانه هاي عموم? استان اردب?ل در هفته سوم بهمن ماه 1396 .pdf 101.291 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم اسفند ماه 1396.pdf 244.096 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول اسفند ماه 1396.pdf 184.502 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم اسفند ماه 1396.pdf 170.906 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول فروردين 1397.pdf 196.831 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم فروردين 1397.pdf 224.185 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم فروردين 97.pdf 261.611 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول ارديبهشت 97.pdf 153.862 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم ارديبهشت ماه 1397.pdf 186.776 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم ارديبهشت ماه 1397.pdf 189.676 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم ارديبهشت ماه 1397.pdf 199.382 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول خردادماه 1397.pdf 222.397 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول خرداد ماه 1397.pdf 221.672 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته ادوم خردادماه 1397.pdf 228.079 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم خردادماه 1397.pdf 249.406 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم خردادماه 1397.pdf 249.406 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم خردادماه 1397.pdf 267.966 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول تيرماه 1397.pdf 271.036 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم تيرماه 1397.pdf 309.898 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم تيرماه 1397.pdf 268.863 KB
جدول برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم تيرما ه.pdf 366.559 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول مرداد ماه 1397.pdf 443.613 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم مرداد ماه 1397.pdf 394.579 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم مرداد ماه 1397.pdf 289.52 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم شهريورماه 1397.pdf 328.631 KB
جدول برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم شهريورماه 1397.pdf 322.406 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم شهريورماه 1397.pdf 341.67 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول مهرماه 1397.pdf 376.72 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول مهرماه 13.pdf 421.569 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم مهرماه 1397.pdf 563.584 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم مهرماه 1397.pdf 427.083 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول آبان 1397.pdf 423.361 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم آبان 1397.pdf 537.472 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم آبان 1397.pdf 493.66 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم آبان 1397.pdf 396.895 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم آبان 1397.pdf 579.919 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول آذر 1397.pdf 473.151 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم آذر1397.pdf 487.019 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم آذر1397.pdf 630.35 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم آذر 1397.pdf 525.416 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول دي1397.pdf 509.488 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم دي ماه1397.pdf 593.487 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته سوم دي ماه1397.pdf 451.862 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته اول بهمن ماه1397.pdf 541.749 KB
برنامه هاي فرهنگي کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم دي ماه1397.pdf 669.805 KB
برنامه کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته دوم بهمن ماه.pdf 244.455 KB
جدول برنامه هاي هفته سوم بهمن ماه .pdf 317.414 KB
جدول برنامه هاي هفته چهارم بهمن ماه .pdf 383.243 KB
برنامه کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در هفته چهارم بهمن ماه 2.pdf 228.096 KB
جدول برنامه هاي هفته اول اسفند.pdf 323.16 KB
جدول برنامه هاي هفته دوم اسفند.pdf 270.285 KB
هفته سوم اسفند.pdf 312.186 KB
هفته چهارم اسفند.pdf 247.232 KB
هفته چهارم فروردين.pdf 251.767 KB
برنامه هاي فرهنگي هفته اول ارديبهشت 1398.pdf 241.212 KB
جدول برنامه هاي فرهنگي هفته دوم ارديبهشت.pdf 519.31 KB
هفته سوم ارديبهشت 1398.pdf 266.561 KB
برنامه هاي فرهنگي هفته چهارم ارديبهشت1398 .pdf 268.354 KB
برنامه هاي فرهنگي هفته اول خرداد.pdf 456.259 KB
برنامه هاي فرهنگي هفته دوم خرداد.pdf 237.561 KB
برنامه هاي فرهنگي هفته چهارم خرداد.pdf 326.642 KB
برنامه هاي فرهنگي هفته سوم خرداد.pdf 443.548 KB
هفته اول تير ماه.pdf 392.22 KB
هفته دوم تير ماه.pdf 245.951 KB
هفته سوم تير ماه.pdf 373.042 KB
هفته چهارم تير ماه.pdf 250.169 KB
هفته چهارم تير ماه.pdf 396.619 KB
1هفته دوم مرداد.pdf 264.502 KB
هفته سوم مرداد.pdf 404.388 KB
هفته چهارم مرداد.pdf 264.503 KB
هفته اول شهريور.pdf 257.513 KB
هفته دوم شهريور ماه.pdf 338.747 KB
هفته سوم شهريور ماه.pdf 330.128 KB