فهرست

شهرستان نير

افزایش سه برابری اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای کتابخانه های عمومی شهرستان نیر
در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نیر عنوان شد؛

افزایش سه برابری اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای کتابخانه های عمومی شهرستان نیر

فرماندار شهرستا نیر گفت: با تصویب 1 میلیارد و 800 میلیون ریال، اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای کتابخانه های عمومی شهرستان نیر، سه برابر افزایش یافته است.

27 /4/ 1400
مشاهده