فهرست

شهرستان اردبيل

عضویت افتخاری دانشجویان پاکستانی در کتابخانه مرکزی اردبیل؛ دانشجویان پاکستانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان عضو افتخاری کتابخانه مرکزی اردبیل ثبت نام کردند.  
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل به نقل از عظیم عبدلی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ا
اردبیل، دونفر از دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور در کتابخانه مرکزی اردبیل ضمن بازدید از بخش های مختلف کتابخانه به عنوان عضو افتخاری به عضویت کتابخانه مرکزی اردبیل پذیرفته شدند.
گفتنی است دانشجویان پاکستانی هدف از حضور خود در کتابخانه را، آشنایی با تاریخ و فرهنگ جامعه ایرانی و همچنین آشنایی با نحوه ارائه خدمات کتابخانه ای عنوان کردند.